Upravljanje

Ravnateljica

Ravnateljica vodi strokovno in gospodarsko delo šole. Je pedagoški vodja in poslovodni organ; opravlja naloge, ki so opredeljene v 49. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica načrtuje, organizira in vodi delo šole ter spremlja izvedbo. Določi sistemizacijo delovnih mest, pripravi osnutek letnega delovnega načrta šole in nadzira njegovo izvajanje.

Svet šole

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme poročilo o samoevalvaciji šole. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki ter odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja. Obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev šole. Razpisuje volitve predstavnikov v svet šole. Imenuje in razrešuje ravnateljico ter opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Svet šole ima štiriletni mandat in ga vodi Lucija Pušnik.

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Sestaja se po potrebi, sklicuje ga predsednik sveta. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu razvoja šole, o letnem delovnem načrtu in razpravlja o poročilih ravnateljice. Svet staršev obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom šole. Imenuje predstavnike v svet šole. Predsednik sveta staršev je Davor Iljavec.

Strokovni organi šole

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga vsi strokovni oz. pedagoški delavci šole. Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnateljice, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno­izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela za učence s težavami pri učenju in za nadarjene učence, ki potrebujejo dodatni pouk. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik

Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

Skupnost učencev

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v skupnost učencev šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

Strokovni aktivi

Strokovni aktiv v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oz. študijskega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Šolska svetovalna služba

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je vključevanje v celovito reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli preko pomoči in sodelovanja z vsemi udeleženci v šoli in izven nje. Delo obsega področja učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter področje socialno-ekonomskih stisk. Pri tem sodeluje tako z učenci, kot tudi njihovimi starši, učitelji in vodstvom šole ter z zunanjimi institucijami.

(Skupno 2.370 obiskov, današnjih obiskov 1)